മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം

മണ്ണാർക്കാട്: ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് പരിധിയിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടികൾ സജീവം. വിതരണ ശൃംഖലയുടെ വിപുലീകരണവും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകലും 70 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, കുന്തിപ്പുഴ, മുറിയങ്കണ്ണിപ്പുഴ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് തെങ്കര, തച്ചമ്പാറ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, കാരാകുർശ്ശി, കരിമ്പ, കോട്ടോപ്പാടം, അലനല്ലൂർ, തച്ചനാട്ടുകര തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ജലസംഭരണികളുടെ വിപുലീകരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ ഏഴ് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പിച്ചളമുണ്ടയിലുള്ള ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ശേഷി 14 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രതിദിനം 21 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ എന്ന തരത്തിലാണ് വിപുലീകരിക്കുന്നത്. തെങ്കര, തച്ചമ്പാറ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, കാരാകുർശ്ശി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ഇവിടെനിന്നാണ് ജലവിതരണം ചെയ്യുക.കരിമ്പ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം പുളിഞ്ചോടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നായിരിക്കും. തെങ്കര ആനമൂളിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം സ്വകാര്യവ്യക്തി വിട്ടുനൽകിയ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള സംഭരണി നിർമ്മിക്കും. കരിമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ പാറക്കാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള സംഭരണി നിർമ്മിക്കുക. ഇത് ടെൻഡർ ഘട്ടത്തിലാണ്. തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ വാക്കോടനിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കുമരംപുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുരുത്തിച്ചാൽ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള സംഭരണിയും ചാത്തൻമലയിൽ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള സംഭരണിയുമാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

കാരാകുർശ്ശി പഞ്ചായത്തിൽ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാതെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽനിന്ന് മുതുകുർശ്ശിയിലുള്ള സംഭരണിയിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും വാഴമ്പുറം സംഭരണിയിലേക്കെത്തിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കുടിവെള്ളവിതരണം നടത്തും. കോട്ടോപ്പാടം, അലനല്ലൂർ, തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് മുറിയങ്കണ്ണിപ്പുഴയിൽ നിന്നും വെള്ളമെത്തിക്കുക തച്ചനാട്ടുകരയിൽ നിന്നാണ്. മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകാൻ നാട്ടുകൽ തേങ്ങാക്കണ്ടം മലയിൽ 66 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണി സ്ഥാപിക്കും